ویزای چین

جمهوری خلق چین با تعقیب سیستم بین المللی در مطابقت با قوانین و مقرراتی ویزه صادر میکند که با تحول زمان قابل تغیر میباشد. معلوماتی که درین صفحه تهیه شده است تنها در مورد دخولی به سرزمین جمهوری خلق چین است و شامل قواعد دخولی به هانگکانگ، مکو و یا تایوان نمیشود. در بعضی مواقع محدود، به ویزه ضرورت نیست، اما اکثر مسافرین خارجی به آن نیاز دارند. به طور عموم مسافرین که به ویزه ضرورت دارند باید آنرا قبل از سفر اخذ نمایند، اما درین جا بعضی استثناآت وجود دارد
مسافرین خارجی که تکت های پیوسته داشته و از چین عبور میکنند، از اخذ ویزه معاف هستند. این مسافرین میتوانند در ساحه ترانزیت میدان هوائی برای مدت الی 24 ساعت اقامت نمایند
برای بعضی ویزه ها، در خارج از چین درخواست میشود. بعضی از ویزه ها میتوانند در چین و هم در خارج از چین اخذ گردند. آن نوع ویزه که معادل است به جواز اقامه موئقتی تنها در داخل چین قابل دریافت است.
مقررات، شامل یک تعداد از عواملی چون ملیت درخواست کننده، آیا درخواست کننده ویزه در چین فامیل دارد یا خیر، آیا درخواست کننده شهروند قبلی چین بوده یا خیر و نوع ویزه که به آن درخواست میشود تعلق دارد. هم چنان مامورین صادر کننده ویزه در چگونگی تطبیق مقررات دارای بعضی از صلاحیت های میباشند. ازین سبب، ارائیه توضیحات دقیق در مورد این که چه واقع میشود نا ممکن است و هیچ اطمینانی وجود ندارد. به هرصورت، این راهنمود ها مربوط حد اکثر حالات میشود.
معمولاً مقررات به حد نهائی آن تطبیق نمیگردد، اما دولت میتواند در هر زمان رهنمودی را جهت تطبیق مقررات به طور دقیقتر در برابر یک فرد مشخص، میلیت های مشخص و یا در جریان اجرای برنامه های ویژه چون بازی های اولمپیک صادر نماید. بنابرین، هر زمانی امکان دارد از شما در مورد بوکینگ سفر تان، حد اقل بودجه و دعوت نامه دست داشته تان از یک شخص چینایی و یا سازمان ها پرسیده شود.
ویزه میتواند برای مدت های متفاوت صادر گردد: به طور باالفعل و یا تاریخ های بعدی. ویزه های چین حق یک بار، دوبار و یا چندین بار دخولی را دارا میباشد. برای هر بار دخولی دوباره پس از خروجی از سرزمین دولت خلق چین، به شمول هانگکانگ و مکو، شما ضرورت به (سند) دخولی معتبر دارید. در غیر آن، شما باید جهت دریافت دخولی جدید به یکی از قونسلگری ها درخواستی بدهید.
ویزه چین معمولاً یک ورقه کاغذی است که به صفحه پاسپورت شمال سریش میشود ولی بعضی اوقات به شکل تاپه رابری در پاسپورت ها دیده میشود

میلیت ها تفاوت را ایجاد میکند:
قواعد و مقررات در مطابقت به میلیت که در پاسپورت شما ذکر میشود تفاوت میکند. درین جا ما کوش نمودیم تا بعضی رهنمود های مفید برای شما تهیه نمائی. اما طبق معمول، در صورت شک و تردید به دفتر مناسب تماس بگیرد.
مانند اکثر کشور های دیگر، کشور چین در خصوص بعضی کشور ها مقررات خویش را به دقت زیاد تطبیق میکند. این دسته شامل میلیت های بعضی از ممالکی اند که اضافه اقامه میکنند، به طور مکرر رفت و آمد میکنند و یا از مناطق اند که میزان جرائیم در آن بلند است. میلیت های که با فعالیت های تروریستی دارند و ممالک که روابط دیپلوماتیک با آنها در تعلیق باشند نیز شامل این دسته از کشور های میشود. قسمی که معلوم میشود، در خواست کنند گان بعضی از کشور های آسیائی مجور اند تا در اثنای درخواستی دعوت نامه از کشور چین و یک مقدار پول نقد در حساب بانکی خود داشته باشد.
انواع ویزه های دریافتی چین:
جمهوری خلق چین انواع زیاد ویزه ها را به درخواست کننده گان صادر میکنند که هر کدام دارای شرایط بخصوص خود میباشد. چون خدمات ما منحصر به ویزه های تجارتی یا ام ویزه میباشد؛ درین جا راجع به چگونگی اخذ آن معلومات مفصلتر ارائیه میگردد.
ویزه تجارتی یا ام ویزه
ویزه ام دسته جدید از ویزه های تجارتی است که صدور آن از اول سپتامبر سال 2013  به این طرف آغاز گردیده است. این ویزه برای مصافرین خارجی که به مقصد فعالیت های تجارتی میخواهند داخل چین شوند صادر میگردد

ضروریات ام ویزه

 فورم درخواستی که در آن عکس رنگه و تازه گرفته شده سفر کننده به آن سریش شده و بالایش مهر شده باشد

    برای کسانیکه بار اول به چین سفر مینمایند چهار قطعه عکس ضرورت میباشد وبرای کسانیکه قبلا به چین سفر کرده باشند دو قطعه عکس ضرورت میباشد
پاسپورت معتبر و یک معلومات در مورد شخص مسافر
     یکی از اسناد ذیل
الف. دعوت نامه معتبر  که از جانب مشارکین ویا تجاران کشور چین صادر شده باشد.
ب. دعوت نامه و یا تصدیق نامه از دعوت نامه که از جانب سازمان های ذیصلاح چینائی و یا واحد های مربوط آن صادر میگردد.
ج. جواز تجارتی و یا سرتیفیکیت که تاسیس یک موسسه تجارتی را منظور نموده و نشان میدهد که درخواست کنند، سرمایه گذار و یا مالک موسسه مذکور است.
برای درخواست کننده گان که چندین بار به چین داخل میشوند؛ کاپی ویزه چینائی قبلی آنها به سایز یک ورقه A-4 باید به ورقه درخواستی آن ضمیمه گردد

.
چطور درخواست کنید
شما میتوانید درخواستی های تان را به دفتر کنسلگری سفارت چین تسلیم نمائید و یا شخص دیگری چون دوستان و عقارب نزدیک خویش برای پروسس ورقه درخواستی خویش بگمارید. همچنان شما میتوانید درخواستی خویش را به ایجنسی ها واگذار نماید تا به نماینده گی از شما کار کنید که درین صورت ضرورت به وکالت خط نیست.

زمان پروسس
پروسس یک درخواستی معمولا ده الی پانزده روز کاری  را در بر میگیرد. اگرچه برای درخواست کننده گانی که میخواهند زودتر ویزه حاصل نمایند، خدمات سریع و عاجل نیز قابل دسترس میباشد. در صورت خدمات عاجل، مقدار بیشتر هزینه اخذ میگردد؛ پرداخت 30 دالر اضافی برای دریافت ویزه در روز اول و 20 دالر برای دریافت ویزه در روز دوم و یا سوم تعین گردیده است
پرداخت هزینه برای ویزه
هزینه قابل پرداخت برای ویزه نظر به ملیت و تعداد دخولی های درخواست کنند تفاوت میکند. به صورت عموم: به هر اندازه که دخولی به چین زیاد باشد، اندازه هزینه قابل پرداخت نیز افزایش میابد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>