بیمه سفر

شرکت سیاحتی و مسافربری برادران عظیمی، از تمامی مشتریان خویش با کمال احترام به طور جدی خواهش میکند تا در هنگام سفر، بیمه حمایوی سفر را خریداری نمایند تا باعث آرامش خاطر در اثنای سفر گردد. آنعده از مشتریان که از خرید بیمه سفری اجتناب میورزند، مسئولیت تمام خصارات ناشی از مشکلات احتمالی که در سفر رخ میدهد را به دوش خود خواهند داشت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>