خدمات کارگو

شرکت سیاحتی و مسافربری برادران عظیمی تنها به مشتریان خویش سهولت های کارگو را فراهم میکند. این شرکت به طور منظم در تجارت کارگو دخیل نمیباشد. اما جهت عرضه خدمات بهتر به بهترین وجه ممکنه، خدمات کارگو برای مشتریان در صورت ضرورت فراهم میگردد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>