موقعیت

شرکت سیاحتی و مسافربری برادران عظیمی در یک ساحه عمدتاً تجارتی و در قلب شهر کابل موقعیت دارد؛ جائی که نماینده های سفر، خطوط هوائی، بانک ها، و هوتل های مدرن موقعیت دارد. این ساحه دارای آدرس واضح بوده و به آسانی به مشتریان قابل دسترس است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>