همکاری در میدان های هوائی

شرکت سیاحتی و مسافربری برادران عظیمی برای مشتریان خویش خدمات میدان هوائی را در میدان های هوائی مهم جهانی پیشکش میکند. دوبی شهر عمده حمل و نقل برای افغانستان بوده و ما قادر به پیشکش نمودن انواع همکاری ها از صدور تکت تا حمل و نقل اموال از میدان های هوائی و به میدان های هوائی میباشیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>