همکاری ویزه

شرکت سیاحتی و مسافربری برادران عظیمی، برای مشتریان خویش ویزه صادر نمیکند. اما در صورت ضرورت، مشتریان خویش را میتواند در اخذ ویزه  برای کشور های مختلف کمک نماید. خدمات ویزه برای مشتریان گرامی  به طور رایگان پیشکش میگردد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>